Dat een 24-uurseconomie in de Bijbel geen fundament vindt, zullen christenen zonder veel tegenspraak noteren. Maar wat moeten ze in vredesnaam met de zondag? Ruim de helft van de ondervraagden vindt de koopzondag in strijd met het sabbatsgebod. Maar is de zondag volgens de Schriften nu eigenlijk wel rustdag? ‘Nee’, zegt theoloog dr. Henk Vreekamp, ‘dat kun je op grond van de Bijbel onmogelijk verdedigen.’

tekst Jasper van den Bovenkamp

De verwarring onder christenen als het gaat om de aard en de betekenis van de zondag, is Vreekamp niet vreemd, zegt hij. Als predikant bij de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël balanceerde hij jarenlang op de richel tussen sabbat en zondag. Die richel is zo grillig dat christenen tot aan vandaag toe de zondag als vervanging van de joodse sabbat claimen en een rabbijn in Nederland het opneemt voor de zondagsrust.

“Het is een ingewikkeld verhaal”, waarschuwt de theoloog. “En hard ook. Ook voor mijzelf. Maar het is goed om kennis te hebben van het ontstaan van de zondag, en hoe die dag zich verhoudt tot de joodse rustdag.”

Het is genoeg

Daarom: een kleine inleiding. Het begint allemaal – hoe kan het anders – bij het scheppingsverhaal. “God staakt na zes dagen creëren zijn werk. Hij zegt: het is genoeg. God komt op adem, als een kunstenaar die na zes dagen een hele dag rust neemt om te genieten van zijn werk.”

Israël krijgt van de Schepper op een gegeven ogenblik het gebod die sabbat met Hem te delen. “Om van de schepping af te blijven, even één dag niet creatief te zijn, géén nieuwe dingen te maken.”

“De zondag is geen bijbelse rustdag, maar die is toegevoegd aan de sabbat, om de opstanding van Christus te vieren”

Zo gaat dat eeuwen voort. Ook de eerste volgelingen van Jezus houden trouw de zevende dag als rustdag. Conform de vier evangeliën vieren ze daarbij “op de dag na de sabbat”, de opstanding van Christus. “De uniforme formulering die alle vier de evangelisten kiezen, is belangrijk”, benadrukt Vreekamp. “De eerste dag van de week, of de achtste dag, zoals hij ook wel wordt genoemd, het octaaf, de verhoogde toon, was voor hen nauw verbonden met de sabbat, die nog steeds als rustdag gold.”

De eerste christenen kwamen op de eerste dag ’s morgens vroeg samen om de opstanding van hun Heer te vieren. “Daarna gingen ze naar hun werk, om ’s avonds opnieuw bij elkaar te komen.”

Geen vrije dag

Een vrije dag was die eerste dag van de week toen dus nog niet. Die werd in het jaar 321 pas ingevoerd, door keizer Constantijn de Grote. “Hij liet een decreet uitschrijven dat iedereen in het Romeinse rijk vanaf toen de zondag als rustdag in acht moest nemen. Het woord zondag komt overigens in de hele Bijbel niet voor. De zondag is een verre herinnering aan de verering van de zon, wat natuurlijk ook op geen enkele manier spoort met bijbelse gegevens. Hemellichamen werden pas op de vierde dag geschapen.”

De dupe van de regeling van Constantijn waren de joden. Hun sabbat sneuvelde. Gaandeweg raakte de zondag bij christenen ondertussen ingeburgerd als de nieuwe rustdag, in plaats van de sabbat. Tot op de dag van vandaag. “De vervangingstheologie, die de kerk ziet als het nieuwe Israël, de doop als de nieuwe besnijdenis en de zondag als de nieuwe sabbat, is niet onschuldig. Niet onschuldig, omdat het Joodse volk, dat theologisch voor de kerk plaats moest maken, in de ogen van de kerk ook fysiek zijn plaats heeft verloren. Niet onschuldig, omdat de kerk in heidense hoogmoed een plaats verovert die niet de vreze Gods als basis heeft (Romeinen 11:20). Nog steeds is er in kerken theologie aanwezig die in deze trant redeneert. Dat vind ik kwalijk. Eerst de Jood, en ook de Griek, schrijft Paulus. Nergens vinden we in de Bijbel iets terug als ‘De Griek in plaats van de Jood’. Toch hebben talloze christenen Gods woord door die bril leren lezen. Dat zoiets uiteindelijk verschrikkelijke gevolgen kan hebben, leert de geschiedenis ons.”

De zondag als rustdag overboord gooien, is wat Vreekamp betreft niet zonder meer een goed idee. “Treffend vind ik het argument dat rabbijn Lody van de Kamp gebruikte bij zijn verdediging van de zondagsrust in Nederland. Hij zei: Laten we het laatste beetje van de rust die we in onze samenleving kennen, niet óók inleveren. Essentie is dat de hele samenleving, mensen en dieren, een dag op adem komt. Met hem zou ik me willen inzetten om met betrekking tot de koopzondag te redden wat er te redden valt.”

Bezinning oppakken

Tegelijk zou de kerk de bezinning op zondag en sabbat moeten oppakken of voortzetten, vindt de theoloog. “De Protestantse Kerk heeft officieel afscheid genomen van de vervangingstheologie. Daaruit zou moeten volgen dat we ons er op z’n minst van bewust worden dat de zondagsrust sabbatsrust moet worden. Dat we ons realiseren dat de zondag geen bijbelse rustdag is, maar een dag die is toegevoegd aan de sabbat, om de opstanding van Christus te vieren.”

Moet die bezinning de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij het onderhouden van de sabbat als rustdag, in plaats van de zondag? “Israël is geroepen de sabbat te houden, voor christenen geldt die instelling niet. Maar we kunnen wel participeren, erin meedoen. Zelf kijk ik geregeld vrijdagsavonds even naar de sterren, en dan bedenk ik: nu valt de sabbat in. Als ik op zondag ergens voorga, lees ik tijdens de eredienst vaak mee met de lezing in de synagoge uit de vijf boeken van Mozes de dag ervoor. Om niet te vergeten dat de kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting, zoals de kerkorde van de Protestantse Kerk dat verwoordt.”

60 thoughts on “‘Zondag is geen bijbelse rustdag’

  1. Jasper zegt: “Israël is geroepen de sabbat te houden, voor christenen geldt die instelling niet. Is dat werkelijk zo??
   Jezus zegt: in Marcus 2: 27 :” De sabbat is gemaakt om de mens” .
   Ik probeer te volgen wat Jezus zegt, niet wat Jasper zegt.

   1. Ha, wat fijn een man naar man hart, Met die exacte vraag liep ik ook enorm te draaien.

    Wat Jezus deed, doe ik ook, wat een Jood niet eet, eet ik ook niet. Ben je een volgeling dan doe jij ook zo zoals hij dat ook deed,

    Als een Rock star een bepaalde image heeft dan zijn de echte die hards die er dan ook zo willen uitzien.

    Ja Dhr of Mvr Klaver, u slaat de spijker op zijn kop!

    1. Ik ben al jaar en dag aan het zoeken naar welke dag de rustdag zou moeten zijn volgens het evangelie. Ik heb nu contact met broeders en zusters van de Adventskerk. Zij houden Sabbat op zaterdag.

    2. Jazeker, de verlossing hangt hier niet vanaf, maar je probeert toch te willen leven zoals Jehosua leefde en de Shabbat en Zijn feesten vierde. Het lijkt wel of wij ons er vanaf willen zetten, allemaal verzindses bedenken om ons nieuwe geloof te erkennen. Constantijn heeft alles veranderd niet God. Ik geloof nog steeds met al mijn vragen de de feesten omschreven door de Almachtige in Lev 23 Zijn feesten zijn en niet omgekeerd.

   2. Helemaal mee eens,ik voel mij een leugenaar als ik er mee instem : gedenk de Sabbath dat je die heiligd. Verander dan de wet.

  2. Theoloog en Dr. en er dan zo naast zitten wat betreft het vieren van de shabbat. Dat zelfs een Rabijn een voorstander is op basis van desastreuse hersenspinsel is een gevalltje “gaat weg achter mij satan” puur sang.
   Het vierde gebod refereert aan de schepping, en aan de Schepper en met name dat laatste legt het glasheldere fundament voor het evangelie. Eindelijk na een paar duizend jaar roept YHWH zijn schepselen (beginnend bij Israel) op tot terug te keren naar de 7e dag van de week.
   Hier kunnen we niet mis te verstaan concluderen dat de letter werkelijk doodt en dat het onderzoeken van de schrift niet een kwestie is van theologie maar van leven, leven wat de Auteur van de bijbel kan geven als je onder Zijn leiding onderzoekt waar het omgaat in het leven van de mens in Zijn relatie tot zijn Schepper.
   De shabbat is per decreet door het beest en zijn beeld ter zijde geschoven, waar Daniel reeds lang van te voren van getuigde. Hij zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste en tijden en wet veranderen. Profetie is vervuld.
   Het terzijde schuiven van de shabbat is het terzijde schuiven van de Schepper en de “christenen” hebben daarmee de deur wijd opengezet voor een ander evangelie, het evangelie van de evolutie.
   De zondag is het merkteken van het beest, de shabbat is het zegel van YHWH voor de heiligen, de uitverkorenen. Het decreet in 321 heeft definitief bezegeld wie we mogen aanmerken als het beest, het verdrag van Rome is een verlengstuk van die grootheidswaanzin en de afgodische denkwijze die Nebukadnezar niet mis zou hebben gestaan. Met dit verschil dat Nebukadnezar de Allerhoogste uiteindelijk erkend heeft als zijn G´d.
   De zondag getuigd van die grote mond tegen de Allerhoogste, de inquisitie was een voorproefje, en getuigd hoe satan de vader van de “moederkerk” wenst om te gaan met de heiligen G´ds.
   Geschiedkundig mag het een beetje kloppen wat hier beschreven wordt, in het kader van verlossing en zonde wordt hier compleet verkeerd spoor gereden en worden de lezers misleidt om door te gaan met het overtreden en vertreden van de geboden van de Allerhoogste, de Recht doet en Rechtvaardig is en die zich verzoenen wil met Zijn kinderen en de zonde wil wegdoen van hen die Hem, Yeshua hebben aangenomen als het offer welke de zonde en de dood heeft overwonnen.
   De zondag en de shabbat zo wegzetten als hier gedaan wordt, lijkt nu haast een nobel dienstbetoon aan Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, maar een verwerpen is van Hem als de Hoogste, de Schepper, de Ik Ben, Groot van Goedentierenheid en Trouw.

   1. Ik ben al jaar en dag aan het zoeken naar welke dag de rustdag zou moeten zijn volgens het evangelie. Ik heb nu contact met broeders en zusters van de Adventskerk. Zij houden Sabbat op zaterdag. Ik ben onlangs met een broeder bezig geweest waarom Sabbat op zaterdag en niet op zondag. Wij zijn de Bijbel, het Heilige schrift, erop na gaan slaan. Daarin komen wij tot de ontdekking dat niet God de dagen, maanden, jaren, tijd heeft vastgesteld, maar de Romeinen. Veel Protestante christenen vieren Feestdagen zoals kerst, Goede Vrijdag, Pasen, e.d. Dit zijn feesten, verzonnen door Rome, de Rooms Katholieke kerk. Ik wil een Protestant christen zijn volgens het evangelie van onze lieve Vader in de hemel. Amen! Ik wil bij deze laten weten dat ik niet voor 100% de waarheid in pacht heb, dat is onze vader in de hemel. Maar nogmaals, ik weet wat ik lees in de Bijbel, en daar geloof ik in!

   2. Amen, Amen. Fijn te lezen dat je er net zo over denkt Theo. Na 3 keer de Bijbel helemaal te hebben gelezen kan ik jouw inzicht beamen. De Sabbath ( De zevende dag) is een dag wat bij de scheppingsorde al aangegeven als heilige dag. Omdat de Sabbath zo heilig is, heeft G’D dit ook opgenomen in zijn tien geboden. Vooral in Hebreeen 4 geeft duidelijk aan dat G’D nooit van een andere (latere) dag heeft gesproken. Nooit zijn ZIJN geboden teniet gedaan. Ook een voorbeeld: kerst en goede vrijdag. Dit zijn door mensen gemaakt. De geboorte van Joshua was niet in de winter maar rondom september/oktober. Dat hebben de mensen ervan gemaakt. Goede vrijdag is en kan geen dag van Joshua’s lijden en sterven zijn geweest, want hij bleef 3 dagen en 3 nachten in het graf. Als we dat uitrekenen dan komen we nooit op zondag als opstandingsdag uit. In die dagen hadden de dagen geen naam. later gemaakt met namen van afgoden. Voor onze tijd is dat de woensdagmiddag. En na de Sabbath opgestaan. niet ’s morgens maar na zonsondergang op de Sabbath. Volgens de schepping begint de dag na zonsondergang: Het was avond geweest en morgen geweest Genesis geeft ons zoveel kennis.
    Kortom, het WOORD van G’D is behoorlijk verdraaid. Alleen Bijbelgetrouwe Christenen zullen het beamen.

 1. Ik ben Zevende dag adventist geweest en heb de Sabbat gevierd , een mooie tijd van beleving . Nu ga ik niet in discussie hoe men de dag invult maar er is ook de gebod van geen varkensvlees te eten . Dus heb ik alle dingen die ik in mijn mond stop ook nagelaten. Natuurlijk ben ik er niet heiliger van geworden. Dus maar vegetariër worden en verder veganist zoals het oorspronkelijk in de bijbel staat genesis 1 v 9. We zijn allen op weg dat klinkt mooier.

  1. Gustaaf, je hoeft beslist geen veganist te zijn. Lees Deuteronomium 14 eens dan zal je zien dat God je precies vertelt wat je mag eten en wat niet.

 2. “Israël is geroepen de sabbat te houden, voor christenen geldt die instelling niet. Maar we kunnen wel participeren, erin meedoen” – Gelden de tien geboden tegenwoordig niet meer voor christenen?

  1. De 10 geboden hebben nooit gegolden voor Christenen.
   Alle geboden en regels in het oude testament gelden alleen voor Joden.
   Jezus is aan het kruis gestorven en heeft het verbond met God ingelost. Oftewel de oude ‘geboden’ zijn ingelost en komen te vervallen.
   Het oude Testament hoort niet in de Christelijke bijbel. Stop met de regels daarvan te volgen, Christenen zijn geen joden.
   De joden waren een dwars en ongehoorzaam volk, dat is ook de reden dat zij over de wereld verspreid zijn, omdat zij ongehoorzaam aan God zijn.

   1. Het Oude Testament hoort natuurlijk wel in onze christelijke bijbel. Maar inderdaad niet als wetboek. Het geeft ook wel te denken over de invulling van het gebod om de 7e dag te rusten. Genoeg christenen die niet de kans krijgen om op de sabbat of de zondag te rusten. Puur omdat ze als christen worden vervolgd. Dan zouden ze permanent in zonden leven.

  2. Beste naamgenoot, de sabbat zou alleen voor “Israël” gelden? Hoe is dat te rijmen met de bijbel, die zegt dat de sabbat gemaakt is om de mens, en niet de mens om de sabbat? (Marcus 2:27). De “mens” (niet “Israël”), die pakweg 2500 jaar eerder geschapen werd voordat er sprake was van een Israël of Joden?

 3. Goed te vernemen dat men gaat in zien dat de Shabbat De rustdag is.. YHWH heeft hem appart gezet. Wie zijn wij/mens om dat te veranderen, is Hij niet onze Maker? De zondag is nooit de opstandings dag van Yeshua geweest, ze gingen naar het graf, maar hij was al leeg en het teken van Jona, de drie dagen en drie nachten. Het zou goed zijn om de grondtekst te gaan bestuderen… Ik wens en bid dat men nadere kennis wijsheid en inzicht mag ontvangen. Shalom

 4. Wow steeds meer ogen gaan open! Alleen nog even ter overdenking; Shabbat is inderdaad voor Zijn volk, Israël. Maar wanneer we Hem volgen mogen we ons bij Zijn volk voegen en zullen we net als de vreemdelingen toen de Shabbat vieren en Thora doen.

 5. De sabbath is de enige echte rustdag die door GOD zelf is ingesteld Niemand maar dan ook niemand kan dat veranderen alleen GOD kan dat mesen wordt eens wakker

 6. De Sabbat werd voor de natie Israël gehouden, Abraham had ook de Sabbat gehouden … iedere christenen zou de Sabbat moeten houden!
  Gods last volk zou nooit de zondagsrust houden! Dat gaat al het boek Openbaring uitleggen! > “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” Openbaring12:17 (HSTV) “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.” Openbaring 14:12 (HSTV)
  “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Johannes 14:15
  “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” Johannes 14:21

 7. De enige reden, dat de christenen de zondag zijn gaan vieren is dat de Rooms kerk die dag, mede om het de heidenen, die door de opkomende zonaanbidding de zondag vierden, gemakkelijker te maken christen te worden en uit anti-judaIsme.
  Als God in de tien geboden de sabbat leert, waar haalt welke kerk of persoon dan ook het lef vandaan om een andere dag te vieren?
  Natuurlijk maakt de Katholieke kerk aanspraak op het feit, dat zij deze verandering (van sabbat naar zondag) heeft bewerkstelligd. En deze daad is een merkteken van haar kerkelijke macht in godsdienstaangelegenheden. Zondag vieren is in de eindtijd het merkteken van het beest. Openbaring 14:9,11 maakt duidelijk, wat God vindt van de viering van de zondag. Niet doen dus en terugkeren naar de sabbat!!!!!

 8. In het woord zegt Paulus echt dit: “De ene beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor een ander zijn dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen.” (romeinen 16)

  1. Johan, ik ben het met je eens dat we de woorden van Paulus zeker ook in acht moeten nemen en niet een ander een overtuiging op moeten leggen.

   1. Beste Johan en Patrick,
    Als men de gexiteerde tekst van Paulus goed bestudeert, blijkt dat hij doelt op de rituele feestdagen van de wet van Mozes. Het sabbatsgebod is het vierde van de tien geboden en daarmee onderdeel van de morele wet. Heeft Christus die wet aan het kruis geslagen en opgeheven, zoals sommigen zeggen? Dan neem ik vanavond jouw auto en je vrouw mee naar huis!
    De tekst van alleen het vierde gebod neemt ongeveer net zo veel plaats in als alle andere geboden samen! Bovendien noemt God erin zijn naam, titel en heerschapsgebied, zoals aardse koningen dit ook in hun wetten doen. Nee, je hebt gelijk dat niemand iemand anders iets moet opdringen. Maar de vraag is: willen we God dienen? Als jouw verjaardagspartijtje op zondag is en al je vrienden staan een dag later voor de deur… Vieren ze dan nog wel jouw verjaardag? Hebben ze je uit uitnodiging serieus genomen?
    In openbaring 14: 6-7 staat dat God ons oproept om hem te vrezen en te aanbidden, die de hemel, de aarde, de zee en de fonteinen des waters gemaakt heeft. Zelfs ongelovige theologen zien hierin een directe verwijzing naar het sabbatsgebod in Exodus 20:8-11! Alleen de laatste term, fonteinen van water, wijkt van de tekst van het sabbat gebod af. Het is een toespeling op de zondvloed, hier wordt dit begrip voor de eerste keer in de bijbel gebruikt. Zoals Roel treffend heeft beschreven, zal Jezus voor zijn terugkeer naar deze wereld alle mensen waarschuwen die de valse sabbat vieren, die door mensen is ingesteld en niet door Hem. Lees maar eens verder in openbaring 14. Net als in de tijd van Noach zal allen straffen die Hem onteren en de valse god aanbidden in plaats van de schepper van hemel en aarde.

 9. Hoi Willem,
  Bedankt voor je reactie. In het tweede deel van Romeinen 14 staat: Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren, wie alles eet, doet dat om de Heer te eren en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet Wilt eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook dankt Hij God. Als wij de zondag vieren om God te eren, wat duidelijk gebeurt, wordt dat in de romeinenbrief “goedgekeurd” en staat er dus dat we degene vrij moeten laten in zijn overtuiging. Op basis van deze tekst kan ik het niet met je eens zijn. Om nog even over het meenemen van mijn auto en vrouw terug te komen. Als jij werkelijk je naaste liefhebt boven jezelf zou je dat natuurlijk niet doen. Nogmaals bedankt voor de reactie

  1. Hallo Johan,
   dank voor je gedachten. Je hebt helemaal gelijk als je stelt dat degene die zijn naaste liefheeft, diens auto en vrouw nooit mee naar huis zou nemen. Met deze provocatieve uitspraak wilde ik duidelijk maken dat elke logisch denkende christen zal zeggen dat dit tiende gebod nog altijd geldig is. Waarom dan niet het vierde? Jezus noemt in de door jou aangehaalde samenvatting van de tien geboden het liefhebben van je naaste als jezelf als tweede gebod. Het eerste van allen is echter: je zult de Heer, je God, liefhebben met je hele wezen (zie Markus 12:28-34). Deze eerste leefregel is een samenvatting van de eerste vier geboden, die onze relatie met God betreffen; de tweede regel betreft onze relatie met onze medemens (geboden 5 – 10). Hoe uit zich deze liefde?
   “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren” (Johannes 14:15); “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Johannes 14:21); “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde” (Johannes 15:10); “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:23); Jezus gaf ons zelf het goede voorbeeld: “Maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft (Johannes 14:31). En als liefde de basis van Gods regering is, dan zal het ons ook niet moeilijk vallen om te doen wat Hij van ons verlangt: “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar…” (1 Johannes 5:3)
   Natuurlijk zijn er heel veel christenen die niet beter weten en in oprechtheid op zondag God eren. In Handelingen 17:30 staat dat God geen verantwoording over de tijden der onwetendheid verlangt, maar ook dat Hij wenst dat een ieder tot Hem omkeert. Het gaat er niet om wat jouw of mijn persoonlijke overtuiging van het een of het ander is, maar wat Zijn wil is: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). Hoe plechtig klinken de woorden van Jezus: “Tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn” (Mattheüs 15:9). Dit betekent dus dat wij er wel van overtuigd kunnen zijn dat we God de eer geven, maar dat dit alles absoluut tevergeefs is, als we “geboden van mensen” volgen.
   Geboden van mensen? In Daniel 7 waarschuwt God ons al voor een macht, die “woorden (zal) spreken tegen de Allerhoogste”, de heiligen zal vervolgen, en die “zal menen de tijden en de wet te veranderen” (vs. 25). Het gaat om aanbidding: aanbidden we God of iets of iemand anders (zie Openbaring 13:8, 15 en 14:9-12). Het houden van Gods geboden is geen manier van zelfverlossing, maar een logisch antwoord op de redding die Jezus ons door Zijn kruisdood biedt.
   Er zijn dus heel wat teksten (ik kan er nog veel meer citeren, maar de plaats ontbreekt hier) die de door jou beschreven interpretatie van Paulus´ uitspraak in Romeinen 14 niet ondersteunen. Zou hij hier iets anders mee bedoeld kunnen hebben? Bij interesse kan ik je hier graag studiemateriaal doen toekomen. Ik wens je Gods rijke zegen toe!

   1. was Paulus geen romein en heeft jezus niet gezegd dat het beest al onder ons is. wie zijn woorden neem jij serieuzer die van jezus of Paulus. Men mag oorspronkelijk niet aan de bijbel twijfelen wat ik ook niet doe. Echter is deze wel onder het romeinse regiem in elkaar gezet en alle dingen die tegen de 10 geboden zijn gekomen van de enige romein Paulus. Die in zijn brieven bepaalde ideeën geeft naar zijn inziens.

   2. Heel goed Willem, ook jouw andere reacties. Ik zou er nog op willen wijzen dat Paulus in Romeinen 16 :17 het heeft over \”afwijking van het onderwijs\” en in vers 25 \”mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus\”. Wat hield die prediking in? Jezus zegt in Matt 5: 17 dat hij \”niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden……,maar om te vervullen\” En waar hebben we het hier over? Over de sabbat! Geen kleinigheid! Veel belangrijker dan iemand zijn auto of vrouw….Het is, de kroon op Gods schepping! De dag waarop God zelf ruste van Zijn scheppingswerk en apart heeft gezet om Hem te eren als Schepper van hemel en aarde. Na de exodus werd daar Zijn verlossingswerk aan toegevoegd.
    Je bent vrij om er over te denken en te handelen zoals je wilt. Van dwang en het opleggen van een mening is bij God geen sprake en dat moet bij ons ook niet zo zijn. Maar dient het het leven of de dood? Vandaar dat Paulus in Galaten 1: 8 en 9 zegt \” ook al zouden wij, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt\”

 10. Wij hebben eind 2008 de sabbat ‘ontdekt’, en tellen sindsdien elke week af tot vrijdagavond. Want het is een heerlijk begin: met extra lekker eten, met een avond voor elkaar en een nieuwe dag om in rust wakker te worden. Aanrader!
  En ach, er bestaat toch ook zondagvoetbal? En de boodschappen? Die kunnen ook eerder gedaan worden? Het wordt poetstijd voor mij, dan zijn we zo klaar om weer feest te vieren. Persoonlijk vind ik dit een prachtige uitvinding van onze Hemelse Vader! En o ja, ik merk als verschil met zondag houden dat je de zaterdagavond weer na kan denken over je nieuwe werkweek. Doe je dat zondagavond niet (zoals ik vroeger), dan moet je vóór die tijd alles regelen / klaarleggen / overdenken. Maar ja, als je dan op zaterdag nog werkt en ’s avonds gezellige dingen plant… dan moet je er gewoon maandags extra vroeg uit, althans, dat is mijn ervaring.
  Natuurlijk is het o.k. om in Jezus’ naam samen te komen, waar dan ook. Dus wij zijn ook nog wel eens ’s zondags in de kerk. Maar onze wekelijkse feest-rustdag… we gehoorzamen graag aan het gebod van de Eeuwige die niet veranderd is!
  Sjabbat sjalom alvast 🙂

 11. “Israël is geroepen de sabbat te houden, voor christenen geldt die instelling niet.” ????

  Was het niet Jezus (die wij n.b. als christenen claimen te volgen), die zei:
  ‘’Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’’.

  Hier staat dat aan de volkeren (niet-Joden) moet worden onderwezen wat Jezus aan Zijn discipelen (Joden) heeft onderwezen.

  Daar valt dus ook onder:

  – Mat. 5: 17-19: ”Meen niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want, voorwaar, ik zeg u: Eer de hemel en aarde vergaan, zal er niet een jota of een tittel van de wet vergaan, totdat alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.’’

  – Mat. 23: 1-3: ‘’Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.’’

  De Sabbat geldt ook voor ons als gelovigen in Jezus (Yeshua)!

  Niet de besluiten van synoden of kerkbesturen zijn bindend, maar de geboden van God zijn bindend:

  Mat. 7: 21: ‘’ Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’’

  Mat. 19: 17: ‘’ Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.’’

  1 Joh. 2: 3-4: ‘’Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.”.

 12. God maakte de sabbat, de mens de zondag.
  Lezen we ergens dat Jezus, na Zijn opstanding, de zondag ging houden? Als Jezus dat gewild had, had Hij het zelf ook gedaan.

 13. “Israël krijgt van de Schepper op een gegeven ogenblik het gebod die sabbat met Hem te delen”… Wanneer was dat dan precies, dat ‘gegeven ogenblik’? Ik vind nergens een bijbels vers dat hier naar refereert. En hoe weten we dat die joodse sabbath dan uiteindelijk ook precies op dezelfde weekdag viel als die goddelijke rustdag van de schepping? Na het scheppingsverhaal komt die zevende dag helemaal nergens terug in Genesis…

  1. Hallo Zondervrees
   Als ik jouw goed begrijp zeg je dat we niet kunnen weten welke dag de Sabbat is?
   Denk is over het manna dat op de 7e dag niet kwam. Zou de Schepper het niet weten?
   Vanaf die tijd konden ze zeker tot 7 tellen
   Dus de dag is geen discussie. De huidige Sabbat is nog steeds van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang.
   Een geweldige dag voor ons die door de Messias bij Israel zijn gekomen. Medeburgers.

   Shalom

 14. Ik ben het volkomen eens met de heer Klaver. Ik zeg er nog bij wie volgen wij liever God onzevader of de Romeinen wat nu gebeurd.
  Ik zelf ga voor mijn God en ZIJN WETTEN die nog altijd bedoeld is ook voor onze tijd HIJ heeft deze wetten niet af geschaft.
  Aluiten

 15. De zondagsheiliging is door de romeinse keizer christiaan de grote ingevoerd,
  Dit is dus een romeinse dag (antichrist.??) De antichrist zal uit de wereldkerk geboren worden.
  Ons staat nog wat te wachten,, wat te denken van de verwijzing naar het rijk van de antichrist?
  Het kan niet anders dan dat de europese unie het nieuwe romeinse rijk in wording is.
  (lees openbaringen)

 16. wat fijn te lezen dat er zoveel mensen zijn die letterlijk lezen wat er in de bijbel staat. dat is voor mij 6 jaar geleden begonnen. toen een dominee zei: lezen en herlezen, en toets mij naar het Woord. nou dat ben ik gaan doen. ik ben opgegroeid in de kerk en daar ook uit geleerd, en dat hoef niet fout te zijn. maar op een bepaald moment moet je verder toch. de toekomst in. als de Heere zich aan jou openbaart door het bloed van het Lam. dan heb je toekomst en dan weet je pas wat toekomst is. toekomst voor Israël en de heidenvolken wij. en dat krijg je door het Woord letterlijk te lezen en niet alles te vergeestelijken. weten dat GOD het goede met ons voor heeft ook hier en in de die grote toekomst. door dat hij de Wet aan Zijn volk en aan ons heeft gegeven. die wet is ook vervuld. het blijft een eeuwige wet.
  ik ga en kan niemand zeggen wat hij of zij moet gaan doen. dat is aan de EEUWIGE daarom lees ZIJN Woord elke dag en leef.

 17. Hoi allemaal,
  ik heb een vraag aan jullie allemaal.

  Al langer worstelde ik met dezelfde vraag die jullie allemaal proberen te beantwoorden….sabbat of zondag.

  En eigenlijk wist ik het antwoord niet. Maar terwijl ik jullie uitleg volg om er wijzer uit te worden. Daar komt dit bij mij opborrelen. En dat is dit.

  Met Christus en in Christus zijn wij allen gestorven en een met Jezus geworden. En in Hem hebben wij verworven te zijn, en te worden zoals Hij is met de Vader….opdat wij dezelfde relatie met en tot God zouden kunnen hebben zoals Jezus die had.

  Jezus zei dat Hij niet was gekomen om de wet te ontbinden. Als dat zo is dan zou dat betekenen dat de Here Jezus zich daar zelf ook aan hield….toch.
  Zouden wij dat dan ook niet gewoon moeten doen in navolging van Hem die voor ons gestorven is…de sabbat houden zoals ook de Here jezus deed.

  Ook staat er toch…dat er geen verschil is tussen jood of griek.
  Bij god is geen aanzien des persoons…niemand kan daarom voorstaan t.o.v een ander.
  Hieraan verbonden de vraag hoezo menen sommige van jullie dat de sabbat voor de joden wel zou gelden. En niet voor de christenen buiten Israël geboren. Wat rechtvaardigt die tweedeling?
  Zijn we dan één in Christus en toch nog verdeeld. Hoe kun je één zijn in Christus….en toch verdeeld zijn hoe dan ??? Voor ons allen geldt toch hetzelfde.

  Jullie zijn duidelijk beter onderlegd dan ik dus ik zie jullie antwoord of antwoorden graag.

  Mij gebed voor ons allen die hiermee worstelen is
  Dat Gods Heilige Geest ons allemaal Zijn wijsheid deelt.

  1. Interessante vraag. Ik lees in de vraag een tweedeling tussen jood en niet-jood. Mijn invalshoek overstijgt het joods en niet-joods zijn. Maar wel natuurlijk terug gebracht naar een Bijbels fundament.

   In de bijbel lees ik dat GOD zijn schepping activiteiten staakte na zes dagen. De zevende dag was de dag dat HIJ ophield te scheppen en die HIJ heiligde en zegende. Het was inhoudelijk dus een dag die anders was dan alle overige 6 dagen, nl. Een niet-scheppende dag.

   Pas nadat het joodse volk tot joods volk was geroepen, dus na de uittocht in Egypte wordt voor het eerst in Ex.16:23 gesproken van de sjabbat. Later wordt die sjabbat onderdeel van de tien geboden. Hoewel het woord gebod een dwingend karakter heeft, ervaar ik het niet zo. De geboden zie ik als leef principes van GODSwege gegeven om prettig te leven. Hoe mooi zou de wereld er uitzien als we allemaal deze principes zouden toepassen..

   De sjabbat is door GOD ingesteld als rustdag nadat HIJ 6 dagen actief was geweest. De dagtelling (7e dag) van de sjabbat is dus door GOD bepaald en heeft dus – naar ik veronderstel – bijzondere betekenis (zie ook 10 geboden). De sjabbat is dus net als de 7e dag een geheiligde en gezegende dag. GOD synchroniseert zijn 7e (niet-scheppende) dag met de sjabbat. Ergens rond het keizerschap van Constantijn de GROTE is de sjabbat vervangen door de zondag. En dat is nog steeds het geval.

   Hoe ga ik om met het gegeven van de sjabbat? Ergens in het NT staat dat de mens er niet is voor de sjabbat, maar de sjabbat voor de mens. Hieruit leid ik af dat GOD de sjabbat heeft ingesteld voor de mens. GOD reikt of biedt ons als het ware de sjabbat aan. Echter die sjabbat is en blijft de 7e dag, en dus de zaterdag. Dat is de dag die door GOD geheiligd en gezegend is. De vraag is wat ik met dat kado doe.? Waar sprake is van kado, daar is ook sprake van een feest. Sjabbat is voor mij dus en soort feestdag. Althans, Ik ervaar het als een soort feestdag. Ik doe alle boodschapjes op de vrijdag, dus op zaterdag hoef ik niets, ik moet niets, ik ben vooral aan het genieten van lekker eten en drinken, en dat allemaal op een relaxte manier maar wel met een hele dikke ondertoon van dankbaarheid naar de EEUWIGE. Dankbaarheid hier te verstaan als het dankzeggende besef van zegen op zowel materieel als immaterieel vlak zoals welvaart en welzijn.

 18. De sjabbat is er voor iedereen. Het is die geheiligde en gezegende dag die GOD ons aanbiedt. De sjabbat is de 7e dag, de enige dag volgens de joodse traditie met een naam. De 7e dag i.c. De rustdag was er al voor dat het joodse volk tot joods volk was geroepen. Dus het is een speciale dag voor ieder mens. GOD reikt ons die dag aan. Het is aan ons om die dag dag aan te nemen.

 19. De sabbat is al door God gegeven bij de schepping en is dus voor ieder mens.
  Verder is zondag niet de opstandingsdag maar de sabbat laat in de middag voor het aanbreken van de nieuwe dag ( de zondag , zoals we die nu noemen ) Want Jezus is in het graf gelegd voordat het donker werd en dus voor het aanbreken van de nieuwe dag. ( de donderdag zoals we die nu noemen. ) De sabbat die toen aanbrak ( donderdag ) was een feestdag en die werden ook sabbatten genoemd. Reken dan maar 3 dagen en 3 nachten uit en je komt uit op sabbat laat in de middag. Dus Jezus is opgestaan op de sabbat.
  Er is dus helemaal geen reden om de zondag als rustdag te gaan vieren.

 20. Jammer dat er hier gerefereerd wordt aan de 10 geboden. Voor elke jood zijn er 613 geboden, waarvan de 10 geboden ‘slechts’ een onderdeel zijn. Je houdt je óf aan de hele Wet, óf niet aan de Wet. Je kunt niet kiezen om alleen de 10 geboden te volgen.

  1. Je kunt wel kiezen die 613 geboden te houden. Maar dan ook wel consequent. Maar als je zo wettisch bent ingesteld, dan heb je niet begrepen wat Jezus voor ons heeft gedaan. De joden werden voor de komst van Jezus gerechtvaardigd door het houden van de geboden. Wij christen worden gerechtvaardigd uit het geloof in Jezus die voor ons de wet heeft vervuld. Wanneer wij gelovigen ons aan de wet “moeten” houden, gaan we weer bijdragen aan onze eigen zaligheid. En dat is nu net niet de bedoeling. Daarom ook dat Paulus schrijft dat wij vrij zijn van de wet.

 21. Als volgeling van Christus noem ik mijzelf een Christen. Als zijn volgeling probeer ik zo goed mogelijk zijn voorbeeld te volgen en daar hoort het vieren van de sabbat bij. God heeft ons mensen maar 10 regels. gegeven. Het zout och niet moeilijk moeten zijn om ze allemaal te eerbiedigen.

 22. Jesaja 56:6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
  om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
  om Hem tot dienaren te zijn;
  allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
  en die aan Mijn verbond vasthouden:
  7. hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
  en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
  Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
  Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.
  8. De Heere HEERE,
  Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt:
  Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen,
  naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

  Naast Israël mag/moet elke gelovige dus ook de sabbat, dat is de 7e dag houden. Zondag is de 1e dag van de week. Woensdag is de middelste dag van de week, kijk maar naar het duitse “Mittwoch”, middelste dag van de week, 3 dagen ervoor en 3 dagen erna dus.. Blijkt dus dat de Zaterdag dag nummer 7 is, en daarmee ook de bijbelse sabbatdag. Daarnaast heeft God nog andere feesten die de kerk vergeten is, zie Leviticus 23.

 23. Hallo broeders en zusters,
  Het is vragen om rampen als je met een christen spreekt over het weinige wat in de Bijbel staat wat onderbouwend is voor de verschuiving van de rustdag van de sabbat naar de zondag. Sterker nog: Er is niets wat hierop wijst. Daar komt bij dat dit de heidense christenen niet dichter bij het volk van zijn Verlosser brengt, maar brengt verdeeldheid en vijandschap.
  Ik bid dat God ons bij elkaar voegt en verbindt.

 24. Als je je op straat netjes aan de regels houdt, niet te hard rijdt, niet door rood rijdt, stopt voor een oversteekplaats dan ben je vrij van de wet, toch! Geen bekeuring, geen ongeluk en daardoor niet aangeklaagd worden, dat is vrij zijn doordat je je best doet om je aan de regels te houden, anders krijgen we wanorde.
  God is een God van orde! Daarom, als je je aan Gods geboden houdt dan ben je vrij van de wet.
  Dit is wat vrij van de wet zijn bedoeld wordt, vergeet dit niet.
  Als je Jezus lief heb en wil volgen dan volg je uit liefde zijn geboden, toch!?
  Waarom is dit zo moeilijk, stap uit, de reformatie is ook begonnen omdat er iemand uitstapte en verandering bracht in zijn leven en het leven van anderen, nu we meer en meer de openbaring krijgen dat we terug moeten naar de door God ingestelde Sabbat, waarom wel voor alle andere geboden en het vierde niet?
  De HEERE zegt \\\\\\\”wie oren heeft die hore\\\\\\\”, sluit je oren en hart niet af, maar laat u leiden.
  Wij hebben hier ook mee geworsteld, maar we zijn God zeer dankbaar voor deze openbaring, volg Zijn Woord en niet van mensen, zegt God niet, vertrouw niet op wat mensen zeggen maar wat in Mijn Woord staat!
  We kunnen anderen niets opleggen, maar we mogen (moeten) elkaar wel vermanen en elkaar helpen op het rechte pad te krijgen.
  Lees Jesaja 58:13-14
  Nineve bekeerde zich omdat ze inzagen dat ze fout zaten, laten we voor elkaar bidden dat we in mogen zien waar we ons van moeten bekeren (Jesaja 58, het ware vasten)
  God bless you all.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *