Contact

Vragen over uw abonnement

Voor vragen over uw abonnement kunt u terecht bij de abonneeservice.
Abonneeservice De Nieuwe Koers
Grote Koppel 15
3813 AA  Amersfoort
abonneeservice@denieuwekoers.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur: 033 7370482.

Adverteren?

Wilt u een advertentie of bijsluiter plaatsen in of bij De Nieuwe Koers? Neem dan contact op met MediaResult.
MediaResult
Marktweg 73-A
8444 AB  Heerenveen
info@mediaresult.nl
Telefoon: 088 326 33 00

Redactie

Met suggesties, ideeën, kritiek of vragen over de inhoud van De Nieuwe Koers maakt u de redactie altijd blij.
Redactie De Nieuwe Koers
Grote Koppel 15
3813 AA  Amersfoort
redactie@denieuwekoers.nl

Betalingsgegevens

Uw abonnementsgeld kunt u overmaken op: NL61 RABO 0146 8609 34 t.n.v. Stichting Christelijk Medianetwerk, Amersfoort.
Giften kunt u overmaken op: NL92 RABO 0356 7655 63 t.n.v. Stichting Christelijk Medianetwerk, Amersfoort.
De stichting heeft een ANBI-registratie, wat maakt dat uw giften als aftrekpost opgevoerd kunnen worden bij de aangifte van inkomstenbelasting.

Gegevens ten behoeve van ANBI

Handelsregisternummer: 41172245, RSIN: 003031329

Contactgegevens: Zuidsingel 16, 3811 HA, Amersfoort, 033 737 04 82

Bestuursleden

  1. R. (Robert) Helder
  2. A.M. (Maarten) van Duijn
  3. M.D. (Marco) Boers

Doelstelling

Het dienen van het algemeen belang door de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus door middel van massacommunicatiemiddelen, zonder winstoogmerk.

Beleidsplan

De stichting streeft binnen haar doelstelling naar uitbreiding met activiteiten die onderling synergetisch zijn. Daarnaast worden een marketingplan en een fondsenwervingsplan ontwikkeld. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt medio 2015 een beslissing over het vervolg genomen.

Beloningsbeleid

De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren. Conform artikel 3 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten

Voor rekening van de stichting wordt vanaf 1 januari 2014 het christelijk opinieblad De Nieuwe Koers uitgegeven.

Financiële verantwoording

De laatst vastgestelde jaarrekening (boekjaar 2015) kan hieronder als bijlage gedownload worden.

Jaarrekening_2013

Jaarrekening_SCM_2014

Jaarrekening SCM 2015

Scan15042813_08_10